Các loại sổ kế toán và đặc trưng từng loại

Hoạt động kế toán của doanh nghiệp khá phức tạp, với nhiều quy định khắt khe, đảm bảo tính chính xác của các con số. Báo cáo số liệu tài chính sẽ giúp doanh nghiệp định hướng và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp theo từng thời điểm. Các loại sổ kế toán được sử dụng – là công cụ đắc lực cho kế toán viên thao tác nhập liệu, tổng hợp và tính toán số liệu.

Hiểu về sổ kế toán và vai trò để sử dụng hiệu quả. Kết hợp phần mềm kế toán phổ biến nhất để tính toán số liệu, tổng hợp thông tin nhanh chóng chính xác. Cùng tìm hiểu các loại sổ kế toán và đặc trưng từng loại qua chia sẻ dưới đây để có lựa chọn phù hợp. 

Phân loại và đặc điểm các loại sổ kế toán

Sổ kế toán đóng vai trò quan trọng ghi lại thông tin tài chính, chi tiêu, mua sắm của doanh nghiệp trong 1 chu kỳ. Tùy theo yêu cầu doanh nghiệp mà mở các loại sổ kế toán khác nhau để theo dõi tình hình tài chính một cách chính xác nhất. Có thể phân loại sổ kế toán thành các loại sau:

  • Sổ kế toán liên quan đến tiền tệ, trong đó có: Sổ tiền mặt (theo dõi thu – chi tiền mặt trực tiếp của doanh nghiệp), sổ tiền gửi ngân hàng (ghi chép các khoản thu chi, nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng).
  • Sổ kế toán liên quan đến công nợ, trong đó có 2 loại: sổ công nợ phải thu (theo dõi tình hình công nợ phải thu của khách hàng, đối tượng liên quan đến khoản 131) và sổ công nợ phải trả (theo dõi tình hình công nợ phải trả cho khách hàng, đối tượng liên quan đến khoản 331).
  • Sổ kế toán liên quan đến tạm ứng: Liên quan đến các khoản tài chính tạm ứng của người lao động – đối tượng chi tiết quy định tại khoản 141.
  • Sổ kế toán liên quan đế quản lý kho: theo dõi tình hình nhập và xuất, tồn kho của vật liệu sản xuất, cả về số lượng và chất lượng.
  • Sổ kế toán thực hiện các chức năng khác – theo dõi tình hình tài chính của các nhiệm vụ tương đương, tùy thuộc vào đặc trưng doanh nghiệp.

Giải pháp kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể tạo lập nhiều loại sổ kế toán khác nhau, nhằm mục tiêu quản lý, theo dõi tình hình trong suốt quá trình. Số liệu từ sổ sẽ được tính toán, tổng hợp để lên báo cáo tài chính, tổng kết đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

  • Ứng dụng phần mềm kế toán kế hợp với các loại sổ sẽ giúp doanh nghiệp theo dõi sát xao tình hình tài chính. Các vấn đề nghiệp vụ được tổng hợp một cách chính xác theo thư mục. Các tính năng, công thức tính hợp để đưa ra kết quả, số liệu phản ánh tình hình tài chính doanh nghiệp hiệu quả. 
  • Sử dụng phần mềm kế toán cũng hữu ích hơn trong việc lập và quản lý các loại sổ, với đặc trưng mục đích khác nhau. Các sổ liên kế trực tiếp, nhập thông tin, tự động tổng hợp.

Sổ kế toán là công cụ ghi chép thông tin, dữ liệu cho doanh nghiệp một cách hiệu quả. Phân loại sẽ giúp phân chia các hạng mục cần hạch toán để tính toán hiệu quả, chính xác. Sử dụng phần mềm kế toán tích hợp các nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp sẽ giúp các đơn vị tối ưu việc ghi chép và tổng hợp thông tin nhanh chóng.

Doanh nghiệp, kế toán viên đang tìm giải pháp kế toán phù hợp có thể tham khảo tại https://sme.misa.vn/ để cập nhật thông tin vf lựa chọn phần mềm hỗ trợ phù hợp.